Home How To How to Install Exodus on Kodi 17.6 Krypton